JU KD „Antun Branko Šimić“ Grude

Upravno vijeće

Broj: KD-01-11/23

Grude, 26. siječnja 2023.

Temeljem članaka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude KD-01-17/19 od 18. lipnja 2019. godine Upravno vijeće Javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta u Javnoj ustanovi „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude

 1. Stručni suradnik za poslove kulture te organizaciju događanja

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme.

Opis pozicije:

– aktivno sudjeluje u organiziranju manifestacija ( predavanja, koncerti, okrugli stolovi, promocija knjiga i sl.) u kojima je organizator, suorganizator i domaćin Javna ustanova;

– izrađuje izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u dijelu kulturnih manifestacija;

– priprema i predlaže plan i program kulturnih događanja;

– surađuje s ustanovama iz područja kulture i drugim srodnim ustanovama;

–  vodi protokole kulturnih manifestacija;

– obavlja i druge poslove i radne zadatke u dogovoru s ravnateljem.

Posebni uvjeti:

 • VSS-VII. Stupanj, odnosno visoko obrazovanje humanističkog smjera;
 • 1 godina radnog staža u struci;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispunjati:

(1) da je državljanin BiH,

(2) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(3) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),

Potrebna dokumentacija:

 • kraći životopis, adresu i kontakt telefon
 • dokaz o visokoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu od jedne godine u struci
 • dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten s radnog mjesta kao rezultat stegovne mjere bilo gdje u BiH
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava BiH
 • potvrda o poznavanju rada na računalu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
(2) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
(3) poznavanje organizacije i djelatnosti Kulturnog doma.

VI.  Ostale napomene

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog natječaja.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

Javni natječaj će biti objavljen u „Večernjem listu BiH“  i na web stranici Kulturnog doma.

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za popunu radnog mjesta u Javnoj ustanovi „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude.“- NE OTVARAJ, na adresu:

JU „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude
Park hrvatskih velikana broj 3
88340 Grude

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                      Ivan Šimić

Javni natječaj za popunu radnog mjesta u Javnoj ustanovi „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude